Web
Analytics
 

Makefiles on IOOPM

Table of Contents

1 Kort introduktion till build management med Make1

När man utvecklar programsystem bestående av flera moduler, med källkodsfiler, headerfiler, objektkodsfiler och rutinbibliotek börjar det bli besvärligt att kompilera och länka. Det besvärliga består av två saker: dels blir kommandon långa och jobbiga att skriva, dels måste man komma ihåg vilka moduler som måste kompileras om när man har gjort ändringar i källkods- eller headerfiler.

Man kan få hjälp med båda dessa saker genom att använda ett byggverktyg, t.ex. programmet make. För att avända make skapar vi en fil med namnet makefile eller Makefile. I denna kan vi deklarera olika “targets”, dvs. filer som skall skapas vid kompilering (och länkning) samt beroenden mellan targets och källkodsfiler, och olika targets. För varje target anger vi också hur det skall kompileras. Makeverktyget är sedan intelligent nog att (åtminstone för C, dock ej för Java) räkna vad som måste kompileras om som resultat av en förändring. Du kompilerar nu genom att skriva make (alt make foo för något namn på foo) och resten sköts automatiskt.

Detta är guld värt, eftersom det nu blir lätt att hela tiden kompilera och se till att du har ett körande program.

1.1 En minimal makefile

En minimal makefile kan se ut på följande sätt. Säg att du t.ex. har ett program prog.c som man du kompilera och länka ihop med en modul modul.o som ligger i mappen /foo/bar/baz.

prog: prog.c 
  gcc -g -Wall prog.c /foo/bar/Baz/modul.o -o prog
prog%3A%20prog.c%20%0A%20%20%20%20gcc%20-g%20-Wall%20prog.c%20%2Ffoo%2Fbar%2FBaz%2Fmodul.o%20-o%20prog%0A

På första raden anges normalt namnet på filen som skall framställas (målfilen, dvs. target) med ett kolon efter och en blankseparerad lista av namn på filer som behövs för framställningen (som målfilen är beroende utav, dependencies). Andra raden skall börja med ett tab-tecken och innehålla därefter det kommando som skall utföras för att framställa målfilen. Har man gjort en sådan fil så kompilerar och länkar du programmet med kommandot make prog.

1.2 Hur gör make?

make letar upp målet prog i din makefile och kontrollerar om målfilen prog finns i den aktuella katalogen och om den i så fall är äldre än de filer den är beroende utav (i exemplet är den endast beroende av prog.c). Om prog inte finns eller är äldre än prog.c utför make kommandot på raden över. Om prog finns och inte är äldre än prog.c drar make slutsatsen att någon ny kompilering eller länkning inte behövs och skriver ut meddelandet “`prog´ is up to date”2.

1.3 Ett mer komplicerat exempel

Exemplet ovan är lite väl enkelt: prog är beroende av endast en fil, vi har slagit ihop kompilering och länkning till ett enda steg osv. För att illustrera hur make kan användas med system bestående av flera moduler får vi titta på ett större exempel. Antag att vi skall bygga (kompilera och länka) ett system bestående av källkods- och header-filer enligt följande figur:

modules01.png

Figure 1: C-filer med include-beroenden till header-filer

Systemet består av två moduler och ett huvudprogram. Varje modul består av två filer: en headerfil och en källkodsfil. Pilarna i figuren visar filberoenden: varje modul är beroende av sin headerfil, modulB är dessutom beroende av modulA:s header-fil. Huvudprogrammet är beroende av båda modulers header-filer.

Framställning av ett exekverbart program från dessa filer sker i flera steg: först kompileras varje modul för sig och resulterar i objektfilerna modulA.o och modulB.o. Därefter länkas modulA.o, modulB.o och main.o samman till ett exekverbart program med något namn, t.ex. main. I figuren nedan visas vilka filer som behövs vid framställning av de olika objektmodulerna resp. vid framställning av det exekverbara programmet: modulA.c

modules02.png

Figure 2: Beroendeträd för kompilering

En makefile för detta system kunde se ut så här:

main: main.o modulA.o modulB.o
  gcc -g main.o modulA.o modulB.o -o main

main.o: main.c modulA.h modulB.h
  gcc -c -g -Wall main.c

modulA.o: modulA.c modulA.h
  gcc -c -g -Wall modulA.c

modulB.o: modulB.c modulA.h modulB.h
  gcc -c -g -Wall modulB.c
main%3A%20main.o%20modulA.o%20modulB.o%0A%20%20%20%20gcc%20-g%20main.o%20modulA.o%20modulB.o%20-o%20main%0A%0Amain.o%3A%20main.c%20modulA.h%20modulB.h%0A%20%20%20%20gcc%20-c%20-g%20-Wall%20main.c%0A%0AmodulA.o%3A%20modulA.c%20modulA.h%0A%20%20%20%20gcc%20-c%20-g%20-Wall%20modulA.c%0A%0AmodulB.o%3A%20modulB.c%20modulA.h%20modulB.h%0A%20%20%20%20gcc%20-c%20-g%20-Wall%20modulB.c%0A

Om alla källkods- och header-filer finns inmatade så kan nu det exekverbara programmet main framställas med ett enda kommando: make main.

Som förut: tittar make i makefile:n och ser att main beror av main.o, modulA.o och modulB.o. make söker då upp dessa i tur och ordning och kontrollerar deras datum i relation till datumen för de filer som de i sin tur är framställda från. Målfiler som inte finns eller är äldre än någon av sinan källkodsfiler kompileras om genom att motsvarande kommando utförs. Därefter kommer make tillbaka till main och utför kommandot för att producera det slutgiltiga programmet.

För spårbarhet skriver make ut de kommandon som utförs på skärmen. Om något mål inte kan framställas (t.ex. därför att det har blivit kompileringsfel vid kompilering) avbryts arbetet.

Låt säga att vi har kompilerat main, testkört programmet och upptäckt ett fel i modulB. Vi åtgärdar det genom att ändra i modulB.c och sedan kör vi återigen make. Programmet kör som förut: den ser att main är beroende av main.o, modulA.o och modulB.o. Den tittar då på main.o och ser att denna är beroende avf main.c, modulA.h och modulB.h. Ingen av dessa har ändrats efter att main.o kompilerades så den kompileringen görs inte. Samma gäller modulA.o: den är inte äldre än de filer den är beroende utav och alltså “up to date”. Men modulB.o är äldre än modulB.c (som vi ändrade när vi fixade felet) och alltså “out of date”. make utför därför kompileringskommandot för modulB.o. Därefter kommer make tillbaka till main. Nu har dock modulB.o blivit yngre än main (vi har ju precis byggt den!) så make utför länkningskommandot för att framställa main på nytt.

Genom att använda make på detta sätt behöver vi alltså inte komma ihåg vilka omkompileringar som måste göras efter ändringar av källkods- eller headerfiler, make gör vad som behöver göras med ledning av makefile!

En och samma makefile kan med fördel användas för att kompilera olika targets vid olika tilfällen3. Argumentet till make-kommandot är namnet på ett target. Vill du endast kompilera om modulB.c i exemplet ovan kan du skriva make modulB.o. make söker då upp målet modulB.o, undersöker vilka filer det är beroende utav osv., och struntar i allt som inte behövs för att framställa modulB.o. Om man ger kommandot make utan argument använder make det första målet i makefile:n, alternativt om du angivit ett target main som då blir “default”.

2 GNU Make Examples

2.1 A First Simple Makefile

main: myprog

C_COMPILER   = gcc
C_OPTIONS   = -Wall -pedantic -g
C_LINK_OPTIONS = -lm 
CUNIT_LINK   = -lcunit

%.o: %.c
 $(C_COMPILER) $(C_OPTIONS) $? -c

myprog: file1.o file2.o file3.o
 $(C_COMPILER) $(C_LINK_OPTIONS) $? -o $@

myprog.final: file1.o file2.o file3.o
# TODO: add e.g. optimisation flags, remove unnecessary linking, etc.

clean:
 rm -f *.o myprog
main%3A%09myprog%0A%0AC_COMPILER%20%20%20%20%20%3D%20gcc%0AC_OPTIONS%20%20%20%20%20%20%3D%20-Wall%20-pedantic%20-g%0AC_LINK_OPTIONS%20%3D%20-lm%20%0ACUNIT_LINK%20%20%20%20%20%3D%20-lcunit%0A%0A%25.o%3A%09%25.c%0A%20%20%24%28C_COMPILER%29%20%24%28C_OPTIONS%29%20%24%3F%20-c%0A%0Amyprog%3A%09file1.o%20file2.o%20file3.o%0A%20%20%24%28C_COMPILER%29%20%24%28C_LINK_OPTIONS%29%20%24%3F%20-o%20%24%40%0A%0Amyprog.final%3A%09file1.o%20file2.o%20file3.o%0A%23%20TODO%3A%20add%20e.g.%20optimisation%20flags%2C%20remove%20unnecessary%20linking%2C%20etc.%0A%0Aclean%3A%0A%20%20rm%20-f%20%2A.o%20myprog%0A

Explanations:

%.o: %.c is a target that matches any file.o pattern and translates into a dependency to file.c.

$? expands to the dependency(ies) for the current target, i.e., file.c for file.o and file1.o file2.o file3.o for myprog. (Only those with a newer date.)

$@ expands to the name of the target, e.g. file.o in the case of the file.o target, and myprog in the case of the myprog target.

It is common to use variables like C_COMPILER = gcc and then write $(C_COMPILER) in the commands. If we wanted to change compiler to clang, for example, we would simply need to change one line, C_COMPILER = clang and be good to go. Typical names for compiler variable is CC, CFLAGS for options to the compiler, and LDFLAGS for linking flags. I choose more descriptive names above, I hope.4

2.2 Make Test

In addition to the above, we add:

test1: mytests1.o file1.o 
 $(C_COMPILER) $(C_LINK_OPTIONS) $(CUNIT_LINK) $? -o $@

test2: mytests2.o file2.o file3.o
 $(C_COMPILER) $(C_LINK_OPTIONS) $(CUNIT_LINK) $? -o $@

test: test1 test2
 ./test1 
 ./test2
test1%3A%20mytests1.o%20file1.o%20%0A%20%20%24%28C_COMPILER%29%20%24%28C_LINK_OPTIONS%29%20%24%28CUNIT_LINK%29%20%24%3F%20-o%20%24%40%0A%0Atest2%3A%20mytests2.o%20file2.o%20file3.o%0A%20%20%24%28C_COMPILER%29%20%24%28C_LINK_OPTIONS%29%20%24%28CUNIT_LINK%29%20%24%3F%20-o%20%24%40%0A%0Atest%3A%20test1%20test2%0A%20%20.%2Ftest1%20%0A%20%20.%2Ftest2%0A

If we are using CUnit, it is likely that we only have one compilation unit with all tests, as CUnit groups the tests in test suites anyways. Also add test1 and test2 to be removed by clean.

2.3 Make Memtest (Valgrind)

In addition to the above, we add:

memtest: test1 test2 myprog
 valgrind --leak-check=full ./test1 
 valgrind --leak-check=full ./test2
 valgrind --leak-check=full ./myprog
memtest%3A%20test1%20test2%20myprog%0A%20%20valgrind%20--leak-check%3Dfull%20.%2Ftest1%20%0A%20%20valgrind%20--leak-check%3Dfull%20.%2Ftest2%0A%20%20valgrind%20--leak-check%3Dfull%20.%2Fmyprog%0A

Questions about stuff on these pages? Use our Piazza forum.

Want to report a bug? Please place an issue here. Pull requests are graciously accepted (hint, hint).

Nerd fact: These pages are generated using org-mode in Emacs, a modified ReadTheOrg template, and a bunch of scripts.

Ended up here randomly? These are the pages for a one-semester course at 67% speed on imperative and object-oriented programming at the department of Information Technology at Uppsala University, ran by Tobias Wrigstad.

Footnotes:

1
Adapterad från en text av Jozef Swiatycki (misc/make-lathund.pdf).
2
Om du vill tvinga fram en kompilering ändå kan du skriva t.ex. touch prog.c som ändrar på datumet på prog.c till nu eller make -B.
3
Eller utföra andra uppgifter – t.ex. ta bort skräpfiler eller köra tester!
4
Like with most things, we tend to like long descriptive names in the start (because we need the help), and then favour short names later (because we are experts, and the explanation is just noise).

Author: Tobias Wrigstad

Created: 2019-04-19 Fri 17:38

Validate