Web
Analytics
 

Stacken och heapen

Table of Contents

1 Introduktion

Historiskt brukar koncepten stack, heap, adress, samt operatorerna & (adresstagning), * (avreferering) och -> (följ pekare och avreferera) var knepiga och/eller förvirrande. Syftet med denna text är att minska förvirringen. Döm själva om jag lyckas (och återkoppla gärna!).

Vi börjar med ett enkelt kodexempel:

int x = 42;
int *y = &x;
int *z = NULL;
z = y;
(*z)++;
y++;
int%20x%20%3D%2042%3B%0Aint%20%2Ay%20%3D%20%26x%3B%0Aint%20%2Az%20%3D%20NULL%3B%0Az%20%3D%20y%3B%0A%28%2Az%29%2B%2B%3B%0Ay%2B%2B%3B%0A

Vilka värden har variablerna x, y och z? Svaret är att värdet på x är 43 men att värdena på y och z är okända1.

Men låt oss börja från början. För enkelhetens skull kan vi tänka oss att ett C-program har tillgång till två sorters minne: stackminne och heapminne.

Stacken är det minnesutrymme som används för att lagra värdena i lokala variabler i funktioner, så kallade automatiska variabler. Betrakta följande funktion:

void stupid(int value) 
{
 if (value) 
  {
   int smaller = value - 1;
   stupid(smaller);
  }
}
void%20stupid%28int%20value%29%20%0A%7B%0A%20%20if%20%28value%29%20%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20int%20smaller%20%3D%20value%20-%201%3B%0A%20%20%20%20%20%20stupid%28smaller%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%7D%0A

Funktionen har två lokala variabler, value och smaller, båda av typen int. Låt oss anta att en int är 4 bytes. Det betyder att vi kommer att behöva 8 bytes på stacken för värdena i value och smaller.2

Funktionen stupid är rekursiv; ett anrop stupid(3) kommer att leda till att funktionen anropar sig själv ytterligare tre gånger; varje funktion har en egen lokal variabel value vars värde är ett mindre än den anropande funktionens value-värde. Varje gång stupid anropas behövs ytterligare 8 bytes för att hålla värdena i dess value och smaller-variabler. Vi säger att varje funktionsanrop leder till att ny stack frame push:as på stacken som innehåller det minnesutrymmen där värdena i de lokala variablers, i detta fall value och stack, lagras.

När en funktion returnerar (är klar) behövs inte dess stack frame längre, varvid den pop:as, försvinner, från stacken.

Varje funktion har en stack frame som vi skulle kunna uttrycka som en vanlig struct. I fallet stupid skulle den se ut så här: (Det är inte så här det är implementerat under huven, men det är en fungerande mental modell.)

struct stack_frame_for_stupid 
{
 int value;
 int smaller;
};
typedef struct stack_frame_for_stupid *SFFS; 
struct%20stack_frame_for_stupid%20%0A%7B%0A%20%20int%20value%3B%0A%20%20int%20smaller%3B%0A%7D%3B%0Atypedef%20struct%20stack_frame_for_stupid%20%2ASFFS%3B%20%0A

Figur 1 visar en översikt av stacken för de totalt fyra anrop av stupid som blir resultatet av stupid(3). Varje stack frame är ritad som en rektangel med variablerna och deras värden klart och tydligt angivna. Stacken växer nedåt och figuren skall läsas från vänster till höger.

stacks.png

Figure 1: Figure 1 – en bild av stacken vid anrop till stupid(3).

Som synes flyttas pekarna top och current hela tiden fram – 8 bytes i taget – vid rekursiva anrop, och flyttas tillbaka när funktioner returnerar. Dessa pekare finns inte på något sätt tillgängliga i C, utan är till för vår förståelse här. Notera att ursprungsvärdet på top är 0x0304, vilket är den adress i minnet där stacken råkade börja denna körning av programmet. Varje rekursivt anrop växer top och current med 8 bytes.

1.1 Varje variabel har en adress

Variablerna i C-koden, value och smaller är namn som vi väljer väl som programmerare eftersom de hjälper oss att läsa koden. När programmet väl kör så finns inte dessa namn kvar3, utan de har ersatts av adresser4.

I fallet stupid så är adressen för value adressen till den aktuella stack frame:en + 0, eftersom det är den första variabeln på stacken. Adressen för smaller är sizeof~(int) bytes efter adressen till value5.

Man kan tänka på current-pekaren i Figur 1 som en char *-pekare. Vi kan typomvandla den till en struct stack_frame_for_stupid*; då skulle åtkomst till value bli ((SFFS) current)->value alternativt *(current+0) och åtkomst till smaller bli ((SFFS) current)->smaller alternativt *current+sizeof(int)}.

När man tar adressen till en variabel, t.ex. &value får man tillbaka den adress i minnet där det värde som variabeln innehåller finns lagrat. T.ex. skulle &value i den tredje delfiguren från vänster i Figur 1 vara 0x314 och &smaller på samma stackframe vara 0x318.

Det betyder att tilldelningen smaller = value - 1 som sker i funktionen kommer att läsa 4 bytes6 från 0x314 tolka dem som ett heltal, subtrahera 1 från talet, och sedan spara resultatet på minnesadressen 0x318.

Varje variabel innehåller alltså ett värde. Det värdet ligger på stacken, d.v.s. är lagrat i en stack frame. Varje variabel har också en adress, som avser den plats i minnet där dess värde ligger. Igen, detta är en förenkling som inte är helt sann, men duger för oss här. Själva variabelnamnet är en bekvämlighet för oss programmerare och är inte sparat i programmet. (Igen, namnen kan vara sparade för debugging.) Programmet kan inte inspektera en variabels namn, etc.

1.2 Återbesök av vårt exempel

Låt en icke-namngiven funktion ha följande funktionskropp. Denna funktion har tre lokala variabler; med samma storleksantaganden som tidigare har den en stack frame som är 12 bytes stor.

int x = 42;
int *y = &x;
int *z = NULL;
z = y;
(*z)++;
y++;
int%20x%20%3D%2042%3B%0Aint%20%2Ay%20%3D%20%26x%3B%0Aint%20%2Az%20%3D%20NULL%3B%0Az%20%3D%20y%3B%0A%28%2Az%29%2B%2B%3B%0Ay%2B%2B%3B%0A

Notera att x är ett heltal, medan y och z är pekarvariabler – de innehåller adresser till platser i minnet. I detta fall kommer dessa adresser att avse platser på stacken (d.v.s., y och z är pekare till stacken). Värdet i t.ex. y är alltså en adress – om vi vill läsa värdet som y pekar på måste vi använda avrefereringsoperatorn, *, och skriva *y vilket betyder “gå till den minnesadress som är lagrad i y, läs sizeof(int) bytes, och behandla dem som en int.” – eftersom y är en pekare till just en int.

När vi tar adressen till x på rad 2 returneras den adress som värdet 42 ligger på. Låt säga att att det var 0x112. Innehållet i y är då adressen 0x112, vilket vi normalt ritas som en pil till den platsen. Givet detta antagande kan vi nu besvara frågorna på sid. 1, “vad är värdena på x, y och z?”

Svaret denna gång är att x fortfarande är 43, z är 0x112 och y är 0x116. Att y är 0x116 och inte 0x113 kommer av C:s definition av pekararitmetik. När man inkrementerar eller adderar till en pekare görs detta i steg om \(n\) där \(n\) är storleken av den typ som pekas ut. Eftersom y pekar på en int, blir y++ likvärdigt med 0x116. Detta förenklar programmeringen och minskar risken för att vi råkar läsa t.ex. de sista tre tecknen av en int och det första av en annan, vilket vore resultatet om y var 0x113 och vi försökte läsa *y.

Om du är med så här långt borde du förstå att även om y och z pekar på samma plats i minnet (iallafallefter rad 4 och innan den sista raden) så är de olika variabler som tar upp var sina 4 bytes i minnet, och en tilldelning till den ena förändrar inte den andra.

1.3 Sammansatta datatyper på stacken

Notera att alla lokala variabler lagrar sina data på stacken. Ponera följande kod:

char *s1 = "Hello, world";
char s2[13];
strcpy(s2, s1);
char%20%2As1%20%3D%20%22Hello%2C%20world%22%3B%0Achar%20s2%5B13%5D%3B%0Astrcpy%28s2%2C%20s1%29%3B%0A

Hur stor är stack frame:en för en funktion utan parametrar och med denna kropp?

Svaret är 17 bytes – igen, givet att en pekare är 4 bytes, och att ingen avrundning sker, t.ex. till 20 som är närmaste multipel av 4, vilket kan antas vara storleken på ett ’’ord’’ i vår hypotetiska dator – eftersom C allokerar utrymmet för s2 på stacken. Den första raden reserverar minnet för strängen "Hello, world" i programmets statiska dataarea, och sedan utrymme för en pekare på stacken som får peka dit. Den andra raden reserverar 13 tecken på stacken, men ingen pekare.

Men hur kan då s2 fungera som en char *? Minns att variabler “försvinner” vid kompilering, och att deras värden normalt har en adress. Det betyder att innebörden av variabeln s1 för vårt program är en adress till en plats på stacken där det ligger en adress till en char, och att innebörden av s2 är en adress till en plats på stacken där det ligger en char. Man kan tilldela s1 = s2, men inte s2 = s1 av just denna anledning. Den första tilldelningen sparar adressen till det första tecknet i s2 i s1. Den andra tilldelningen är nonsens eftersom s1 är variabel som innehåller en adress och s2 är en variabel som innehåller en array av char:s.

Samma situation uppstår med struktar. Givet följande strukt:

typedef struct _point 
{
 int x, y;
} point, *Point;
typedef%20struct%20_point%20%0A%7B%0A%20%20int%20x%2C%20y%3B%0A%7D%20point%2C%20%2APoint%3B%0A

kan vi skriva följande funktionskropp. (Notera syntaxen för att initiera värdena på x och y i p.) Man man även ange posternas namn vid initiering: point p = { .y=1, .x=2 };:

point p = {0, 0};
Point pp = &p;
point%20p%20%3D%20%7B0%2C%200%7D%3B%0APoint%20pp%20%3D%20%26p%3B%0A

där den första variabeln tar upp 8 bytes i minnet, (sizeof(point) = 8, givet våra tidigare antaganden.) medan den andra tar upp 4 bytes. Notera att p och pp avser samma objekt i minnet. När man vill modifiera y i p skriver man p.y; när man vill modifiera y via pp skriver man pp->y. Punkten är en operator som indexerar sig in i variabel av strukt-typ (p.y är likvärdigt med *(((int~*)&p)+1), eftersom y är det andra fältet i strukten.}, medan “piloperatorn” (->) indexerar sig in i variabler av typen pekare-till-strukt.

Konsekvent använt blir följden att .-operatorn opererar på data som bara är synligt för den körande funktionen, medan ->-operatorn opererar på data som kan vara synligt även för andra (t.ex. för att det utpekade värdet ligger på heapen, eller på en annan stack frame). Man kan naturligtvis skriva t.ex. (*pp).y istället för pp->y, men då måste avrefereringsoperatorn användas, vilket igen signalerar att vi manipulerar data via en pekare, och förändringarna kan därför vara synliga utanför den aktuella funktionen. C:s syntax visar sålunda tydligt när man följer en pekare och att man därför inte vet i vilken utsträckning den aktuella förändringen kan ses av andra! Läs gärna -> som “nu följer vi en pekare (till någonstans i minnet)”.

Värt att notera att C har värdesemantik, vilket betyder att följande kod skapar två olika punkter genom att ta en kopia av p och spara i q.

point p;
p.x = 10;
p.y = 7;
point q = p; // kopiera hela p in i q
q.x = 5;
assert(p.x == q.x); // failar
point%20p%3B%0Ap.x%20%3D%2010%3B%0Ap.y%20%3D%207%3B%0Apoint%20q%20%3D%20p%3B%20%2F%2F%20kopiera%20hela%20p%20in%20i%20q%0Aq.x%20%3D%205%3B%0Aassert%28p.x%20%3D%3D%20q.x%29%3B%20%2F%2F%20failar%0A

Samma sak händer när man skickar runt pekarvariabler – själva innehållet i variablerna, minnesadresserna, kopieras. Platsen där de ligger förblir dock orörd.

1.4 Minneshantering och stacken

C hanterar minnet på stacken själv; kompilatorn räknar ut varje funktions stack frame-storlek och de faktiska motsvarigheterna till current och top flyttas fram och tillbaka ’’automagiskt’’ vid varje nytt funktionsanrop eller -retur. Denna minneshantering är snabb och effektiv, men begränsad. Eftersom funktionen tar bort en stackframe när en funktion returnerar är följande kod nonsens:

char *bogus() 
{
 char result[16];
 strcpy(result, "Hello, world");
 return result; /* !!! */
}
char%20%2Abogus%28%29%20%0A%7B%0A%20%20char%20result%5B16%5D%3B%0A%20%20strcpy%28result%2C%20%22Hello%2C%20world%22%29%3B%0A%20%20return%20result%3B%20%2F%2A%20%21%21%21%20%2A%2F%0A%7D%0A

På raden !!! förstörs stack frame:en och därmed result. Egentligen förstörs den inte förrän i och med nästa funktionanrop. Detta kommer nämligen att allokera en ny stack frame som skriver över result. Om vi vill allokera minne som skall ha en godtyckligt lång livstid måste vi allokera på heapen.

Notera att koden char result[] = "Hello, world"; skapar en variabel result som är en char-array med innehållet "Hello, world" direkt på stacken och behöver alltså inte strcpy().

2 Heapen, mer pekare och adresstagning

Heapminnet är tillgängligt i C via funktionerna malloc(), calloc och realloc. De allokerar alla minne på heapen och returnerar en pekare till detta minne, d.v.s. en minnesadress.

Betrakta följande program-utsnitt:

void some_func() 
{
 char *hbuffer = malloc(1024);
 char sbuffer[1024];
 ...
}
void%20some_func%28%29%20%0A%7B%0A%20%20char%20%2Ahbuffer%20%3D%20malloc%281024%29%3B%0A%20%20char%20sbuffer%5B1024%5D%3B%0A%20%20...%0A%7D%0A

Det allokerar två buffrar av char:s, hbuffer som ligger på heapen och sbuffer som ligger på stacken. Det är ingen som helst skillnad på de två buffrarna – de är lika stora, etc. – men de ligger på olika platser i minnet. Den viktigaste skillnaden är dock denna: hbuffer kommer att finnas kvar i programmet (d.v.s. minnesresursen är låst för annat användande) tills dess att man anropar free(hbuffer), medan sbuffer ’’försvinner’’ så fort someFunc returnerar.

Eftersom det normalt finns betydligt mindre stackminne än heapminne är det också en god idé att hålla större datastrukturer borta från stacken. I fallet hbuffer sparas endast en pekare (typiskt 4 eller 8 bytes) på stacken istället för hela det allokerade minnesutrymmet.

Funktionen malloc() har en lista över tillgänligt minne (den s.k. free-listan) och en lista över vilka block som är allokerade. När man allokerar minne med malloc() sparas en pekare till det allokerade utrymmet i listan över allokerade block, samt en storlek. När man anropar free() med den minnesadressen som argument frigörs minnet och återförs på free-listan, där det eventuellt slås samman med andra angränsande block för att minska fragmentering.

Ponera följande program-utsnitt:

int *x = ...; /* ignorera initieringen */
*x = 5;
int%20%2Ax%20%3D%20...%3B%20%2F%2A%20ignorera%20initieringen%20%2A%2F%0A%2Ax%20%3D%205%3B%0A

Nu är (värdet på) x en adress i minnet, säg 0x004 för enkelhetsskull, där ett heltal med värdet 5 är lagrat. Värdet på *x är 5 – vi tänker oss att *x betyder ’’gå till minnesplatsen 0x004 och hämta värdet där’’ istället för x som betyder ’’adressen 0x004’’. Vi kan använda &-operatorn på x och få ut adressen i minnet där x:s värde, 0x004, är lagrat. Vi kan göra så här:

... /* som ovan */
int **y = &x;
...%20%2F%2A%20som%20ovan%20%2A%2F%0Aint%20%2A%2Ay%20%3D%20%26x%3B%0A

Variabeln y innehåller nu alltså adressen till x, som råkar ligga på samma stack frame som y. Förmodligen gäller &y - &x = sizeof(int *) = 4. Även om variablerna y och x båda innehåller adresser har de inte samma typ. C håller nämligen reda på att (värdet på) y är en minnesadress på vilken det ligger en annan minnesadress (till en plats där det ligger en int), medan (värdet på) x är en minnesadress på vilken det ligger en int.

Att skriva t.ex. &&x är nonsens eftersom &-operatorn tar adressen till ett värde i en variabel eller array, inte till ett ’’fristående värde’’. Följande är fullt legalt, och de tre initieringarna av first, second och third visar olika sätt att komma åt adresser till minnesplatser.

int ints[] = {1,2,3};
int *first = ints;    // pekare till 1:an
int *second = &(ints[1]); // pekare till 2:an
int *third = ints+2;   // pekare till 3:an
int%20ints%5B%5D%20%20%3D%20%7B1%2C2%2C3%7D%3B%0Aint%20%2Afirst%20%20%3D%20ints%3B%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20pekare%20till%201%3Aan%0Aint%20%2Asecond%20%3D%20%26%28ints%5B1%5D%29%3B%20%2F%2F%20pekare%20till%202%3Aan%0Aint%20%2Athird%20%20%3D%20ints%2B2%3B%20%20%20%20%20%2F%2F%20pekare%20till%203%3Aan%0A

På samma sätt som vi kan komma åt adressen till ett element i en array kan vi också komma åt adressen till ett fält i en strukt.

point p;
Point pp = &p; // p och pp avser nu samma point
int *y1 = &(p.y);
int *y2 = &(pp->y);
int *y3 = &((*pp).y);
int *y4 = ((int*)&p) + 1;
int *y5 = ((char*)pp) + sizeof(int);
assert(y1 == y2 && y2 == y3 && y3 == y4 && y4 == y5); // OK 
point%20p%3B%0APoint%20pp%20%3D%20%26p%3B%20%2F%2F%20p%20och%20pp%20avser%20nu%20samma%20point%0Aint%20%2Ay1%20%3D%20%26%28p.y%29%3B%0Aint%20%2Ay2%20%3D%20%26%28pp-%3Ey%29%3B%0Aint%20%2Ay3%20%3D%20%26%28%28%2App%29.y%29%3B%0Aint%20%2Ay4%20%3D%20%28%28int%2A%29%26p%29%20%2B%201%3B%0Aint%20%2Ay5%20%3D%20%28%28char%2A%29pp%29%20%2B%20sizeof%28int%29%3B%0Aassert%28y1%20%3D%3D%20y2%20%26%26%20y2%20%3D%3D%20y3%20%26%26%20y3%20%3D%3D%20y4%20%26%26%20y4%20%3D%3D%20y5%29%3B%20%2F%2F%20OK%20%0A

Här pekar nu variablerna y1 till y5p-struktens y-fält. D.v.s. om startadressen till p är 0x400 så blir värdet på t.ex. y1 = 0x404. Variabeln pp ligger på stacken och innehåller en adress (vilken!?). Var ligger innehållet i p – stacken eller heapen?

Man kan se adresstagningoperatorn & och avrefereringsoperatorn * som varandras motsatser. Den förstnämnda ger alltid en minnesadress där ett värde ligger medan den sistnämnda går från en minnesadress till det värde som ligger på den adressen.

3 Slutkommentarer

Förhoppningsvis har denna text utrett begreppen stack, heap, pekare och adress ytterligare. Vi har sett att stacken hanteras automatiskt av C, medan heapen hanteras manuellt med malloc (etc.) och free. Pekare är adresser till platser i minnet; man kan peka på både platser på stacken och på heapen. Avrefereringsoperatorn * tillåter oss att enkelt följa en pekare till dess utpekade värde. Adresstagningsoperatorn & låter oss ta adressen till ett värde i minnet, t.ex. värdet i en variabel eller adressen till ett specifikt element i en array eller fält i en strukt.


Questions about stuff on these pages? Use our Piazza forum.

Want to report a bug? Please place an issue here. Pull requests are graciously accepted (hint, hint).

Nerd fact: These pages are generated using org-mode in Emacs, a modified ReadTheOrg template, and a bunch of scripts.

Ended up here randomly? These are the pages for a one-semester course at 67% speed on imperative and object-oriented programming at the department of Information Technology at Uppsala University, ran by Tobias Wrigstad.

Footnotes:

1
Däremot så vet vi att om värdet på z är heltalet n, så är värdet på y n+4, givet att storleken på en pekare är 4 bytes, om vi antar att stacken växer uppåt.
2
Det är en liten förenkling – vissa andra data kan behövas, och smarta kompilatorer gör optimeringar som trollar bort variabler som inte behövs, som t.ex. smaller här. Vi bortser från sånt.
3
De kan visserligen finnas i den symboliska information som sparas för debugging när sådana flaggor är satta.
4
En förenkling som inte är helt sann, men duger för oss här.
5
Pekararitmetiskt räknas detta inte ut med value + sizeof(int), utan med value+1. (Varför!?)
6
Igen, givet att en int är 4 bytes.

Author: Tobias Wrigstad

Created: 2019-04-19 Fri 17:38

Validate